Nákupní košík

Napsali o nás

Střelecký magazín 11/2003 - 10 LET FIRMY ALFA - PROJ

Kořeny firmy ALFA - PROJ spol. s r.o., je třeba hledat ve Zbrojovce Brno, z níž se nový výrobní subjekt odloučil při rozdělování zbrojovácké výroby na po­čátku 90. let 20. století. Jako samo­statná firma začínala společnost v roce 1993 (do obchodního rejstříku byla za­psána 18. února 1993) s 20 zaměst­nanci výrobou poplašných revolverů s výšlehem mimo osu válce pro český a slovenský trh. Pak přišla poptávka z podstatně lukrativnějšího německého trhu, na základě které se ve výrobním programu firmy objevily signální a ply­nové revolvery, což s sebou přineslo výrazné zvýšení objemu výroby. Hned první 2 až 3 roky ALFA vyráběla ročně 5000 - 6000 kusů těchto zbraní a tento počet postupně dále rostl.

 

Poté následovalo rozšíření sorti­mentu o další, tentokrát o ostré verze re­volverů v rážích Flobert, 22 (LR, WMR), 32, 38. Dlouho šlo stále o zbraně vyrá­běné ze zinkové slitiny, určené hlavně pro civilní trh. Třebaže ohlas na ně byl velmi dobrý, neboť uživatelé vítali vyvá­žené spojení přijatelné ceny s dobrou kvalitou, společnost hleděla dále. Na řadě byly celoocelové revolvery ve vý­konných rážích, projekt, který firmě za­bral několik let vývojových prací, avšak jenž ve výsledku slibuje velmi kvalitní továrně laděné produkty za konkurence­schopné ceny. Revolvery ALFA steel v rážích 38 Special a 357 Magnum byly v první polovině roku 2003 konečně do­tahovány do stádia sériové výroby a my podrobnější článek o nich přineseme v některém z blízkých SM. Zbývá ještě dodat, že zpestřením nabídky firmy ALFA - PROJ jsou revolverové karabiny v různých rážích. Spíše kuriozitou, nic­méně rozhodně zajímavou, je pak revol­ver SAFARI vyvinutý původně na zá­kladě poptávky z Ukrajiny z poplašné zbraně pro použití nábojů s gumovou střelou.

 

Na poli revolverů už firmě ALFA - PROJ dnes nezůstává příliš možností, kudy se vydat dále. Jednou z cest by snad mohla být výroba sportovních verzí, ale společnost se do takového přece jen dost riskantního podniku za­tím nemíní pustit. Namísto toho začala před časem pošilhávat po zcela novém rozšíření svého zbrojního programu ­konkrétně po samonabíjecích pistolích, či dokonce dlouhých palných zbraních. Jenže něco takového vyžaduje velké in­vestice a ty se v malé české soukromé firmě dávají dohromady jen pomalu, po jednotlivých krocích. Vedení společ­nosti se rozhodně nemínilo pustit do ně­jakého velkého dobrodružství; raději vo­lilo cestu "pomalu, ale jistě".

První zkušenosti s výrobou samona­bíjecích pistolí proto ALFA - PROJ zís­kávala při produkci jednoduchých ka­pesních pistolí A.T.C. ráže 6,35 mm Browning určených především pro za­hraniční trhy, kde se tyto zbraně velmi dobře uchytily (objem výroby přesáhl 20 000 kusů). Nedlouho poté si společ­nost již začala troufat na výrobu pistolí větších ráží; ale to už bylo podrobněji popsáno v SM 4/2003. Připomeňme jen, že ALFA - PROJ navázala spolupráci s renomovanou italskou firmou Tanfog­lio Fratelli, jejímž výsledkem se staly pi­stole ALFA COMBAT a ALFA DEFENDER, v Čechách představené na podzim 2002 na veletrhu Lovecké a sportovní zbraně. Tyto zbraně sklidily řadu pochval v od­borném tisku, takže se zdá, že společnost ALFA- PROJ opět vybrala ideální cestu.

 

Bylo tu již řečeno, že do budoucna by společnost svůj sortiment ráda rozšířila také o dlouhou palnou zbraň. Prozatím se ale musíme spokojit jen s touto vstupní informací, neboť podle mínění vedení firmy by za aktuálního stavu věcí byly jakékoli podrobnosti předčasné.

 

Dnes má firma ALFA - PROJ, která se od loňského roku může chlubit certifi­kátem ISO 9001, 120 kmenových pra­covníků, přičemž podle potřeby jejich počet dočasně zvyšuje až na 150 lidí. Své strojové zařízení průběžně rozšiřuje o nová CNC obráběcí centra, která jsou stále výkonnější.

Ne všechny stroje jsou ovšem určeny pro výrobu zbraní, což souvisí s pružnou strategií firmy, která si je velmi dobře vě­doma nelehké, či spíše kolísavé situace na současném trhu se zbraněmi. Část vý­robních kapacit je proto určena pro zho­tovování součástek šicích strojů a v době naší návštěvy byla výroba právě rozšiřo­vána o elektrické mandly původně zhoto­vované v Německu pod značkou Pfaff.

 

Co se týká zahraniční distribuce zbraní, částečně si ji společnost ALFA ­PROJ zajišťuje sama, částečně za po­moci zprostředkovatelských firem. Velmi dobrou pozici a pověst má ALFA - ­PROJ již dlouhá léta v Německu. Za zmínku rozhodně stojí, že společnost vyrábí zbraně především pro export, na český trh putuje jen zlomek její pro­dukce. Např. v letech 2001-2002 vyrá­běla ročně asi 30000 zbraní, z nichž šlo do zahraničí 80-90 %.

Zapomenout bychom neměli ani na to, že již od roku 1990 (tedy od období předcházejícího vzniku samostatné fir­my) vyrábí firma rovněž pouta. Postupně je zdokonalila natolik, že se zdarem kon­kurují ve světě nejvíce rozšířeným pou­tům značky Smith & Wesson. Pouta spo­lečnosti ALFA - PROJ zvítězila již v řadě tendrů, naposledy v Itálii a Egyptě.

Tolik opravdu ve stručnosti k profilu malého, ale úctyhodně výkonného čes­kého zbrojního podniku, s jehož pro­dukty se na stránkách SM budete jistě i nadále setkávat.

-dp-


Zpět na seznam všech referencí
Akce
17.05.2023 prodejna uzavřena

Z technických důvodů zavřeno

více 16.-17.03.2023 prodejna uzavřena

Máme volno!

více PF 2023

Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2023!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více