Nákupní košík

Napsali o nás

Střelecký magazín 1/2005 - PISTOLE ALFA

Brněnská firma ALFA-PROJ s.r.o., známý český výrobce revolverů ALFA Steel a Holek, představila již v r. 2002 své pistole ALFA Combat a Defender. Oba typy zaznamenaly na našem i zahraničním trhu poměrně slušný obchodní úspěch. Doposud však v našem odborném tisku nebyly pistole ALFA popsány detailněji jak konstrukčně, tak i z hlediska jejich vzniku. Proto jsme se rozhodli čtenáře Střeleckého magazínu o těchto zajímavých zbraních podrobněji informovat.

 

Vznik

Samotné zavedení nové samonabíjecí pistole do výrobního programu je na současném přesyceném trhu vždy určitou sázkou do loterie. Proto nás nejdříve velmi zajímalo jakou mezeru na trhu chtěla firma ALFA-PROJ vyplnit. Dozvěděli jsme se, že podle průzkumu trhu chyběla příznivcům klasické koncepce SA/DA služební pistole s vnějším kohoutovým bicím mechanizmem, ale s plastovým rámem. Na trhu sice byly a jsou mnohé konkurenční pistole v tomto uspořádání, ale málo z nich využívá populární a osvědčený mechanizmus vycházející z CZ 75, nebo jsou ve zbytečně vysoké cenové relaci. Jednoduše řečeno, příznivcům mechanizmu CZ 75 u nás i v zahraničí chyběla modernizovaná „pětasedmdesátka“ s plastovým rámem. Protože však mateřský výrobce CZ 75 s úpravou své slavné pistole na plastový rám otálel a ani dnes to nevypadá na brzké zavedení do výroby, navázala firma ALFA-PROJ spolupráci s italskou firmou Tanfoglio. Pouštět se totiž do náročného a drahého samostatného vývoje by bylo časově velmi náročné a nevystihlo by to včas potřebu trhu. Firma Tanfoglio je asi největším světovým „kopírovačem“ pistolí na bázi CZ 75.  Proto byly dva z Tanfogliových modelů upraveny podle požadavků na konstrukci a kvalitu výroby daných firmou ALFA-PROJ. Následně bylo dohodnuto přesunutí části výroby těchto modelů do Brna. Vznikly tak pistole ALFA Combat – zbraň v plné služební velikosti, a její kompaktní verze ALFA Defender. Oba modely jsou konstrukčně shodné a liší se tedy jen délkou závěru, hlavně a rámu. Vyrábí se v rážích 9 mm Luger, 40 S&W a 45 Auto.

 

Konstrukce

Jak bylo již uvedeno, z hlediska koncepce a určení zbraně se jedná o samonabíjecí pistole  služebního typu s plastovým rámem, SA/DA spoušťovým mechanizmem s bicím kohoutem a velkokapacitním zásobníkem. Obě zbraně jsou vybaveny manuální pojistkou s páčkou v rámu nad rukojetí, záchytem zásobníku u zadního kořene lučíku a automatickou úderníkovou pojistkou uloženou v závěru. Páčka záchytu závěru – střelecké pohotovosti - je uložena nad spouští na levé straně rámu. Páčky manuální pojistky a záchytu závěru jsou pouze levostranné, tlačítko záchytu zásobníku umožňuje přestavění i na pravou stranu rámu.

Plastový rám je vyroben z nárazuvzdorného polymeru vyztuženého skelnými vlákny, závěr, hlaveň a všechny ostatní vnitřní díly jsou vyrobeny z vysokojakostní uhlíkaté oceli. Jen podavač a případně botka zásobníku jsou opět z polymeru. Rám se vyrábí lisostřikem do formy, závěr se obrábí z výkovku a hlaveň je opět obráběná z kusu, se zastudena kovaným vývrtem.Vývrty jsou drážkované, s pravoúhlým tvarem pole a drážky. Povrchová úprava závěru je matné černění, s popisem modelu na levé straně a popisem ráže na straně pravé. Hlaveň je ponechána v barvě kovu nebo může být leskle černěná.

Drtivá většina vnitřních součástí, kromě pružin, se vyrábí moderní metodou spékání za teploty a tlaku do formy - práškovou metalurgií. Při této metodě výroby „obdrží“ součásti matně černou povrchovou úpravu již ve formě. Ostatní „nespékané“ díly které se musí třískově obrábět, jako je např. úderník a opěrka bicí pružiny, jsou opět černěné v lázni. Ocelová vodící tyčka vratné pružiny je také třískově obráběná a je na povrchu tvrdě chromovaná.Většina spojovacích čepů v mechanizmu jsou pružné čepy typu „roll pin“, které se zajišťují v otvoru proti vypadnutí vlastní pružností.

Vzhledem k použitým výkonným služebním nábojům a naznačené podobnosti mechanizmu s CZ 75  jsou pistole ALFA pochopitelně vybavené uzamčeným závěrem. Hlaveň se napevno spojuje (uzamyká) se závěrem kyvným pohybem svého zadního konce, na jehož horní ploše jsou vytvořeny dva příčné uzamykací ozuby a uzamykací přední hrana pláště nábojové komory.

Pod nábojovou komorou je vytvořen nástavec s tvarovaným příčným otvorem, kterým prochází čep záchytu závěru. Uzamykacími ozuby a hranou pláště nábojové komory je hlaveň při výstřelu pevně spojena se závěrem a její kyvný pohyb se řídí krátkým zákluzem zpětnorázového celku, tedy závěru s hlavní. Jakmile je v nábojové komoře odpálen náboj a střela opustí ústí hlavně, dochází vlivem zákluzu ke kyvnému pohybu hlavně a k odemčení závěru. Samotné odemčení (snížení) hlavně je vynuceno již zmíněnou tvarovanou drážkou v nástavci pod nábojovou komorou, kterou prochází čep záchytu závěru. Čep záchytu závěru prochází také rámem, který se vůči zpětnorázovému celku nepohybuje, a tak je hlaveň stažena do své spodní polohy - odemčena. Nyní se již závěr uděleným impulsem setrvačností pohybuje sám, vytahuje a vyhazuje nábojnici, stlačí výstupky na táhle spouště (přerušovač) a napíná kohout. Následně je vratnou pružinou urychlen zpět, nabírá ze zásobníku nový náboj, zasune jej do nábojové komory a tlakem na hlaveň je hlaveň opět zvednuta do uzamčené polohy. Tento známý systém uzamčeného závěru principiálně vynalezl již na úplném počátku 20. století geniální J.M.Browning. Je v mnoha podobách používán ve většině osvědčených konstrukcí samonabíjecích pistolí, tedy včetně pistolí ALFA a CZ 75. Vratná pružina se nachází pod hlavní a je po celé své délce vedena ocelovou vodící tyčkou, která prochází otvorem v závěru, umístěným pod otvorem pro hlaveň. Pistole ALFA Combat i Defender ráže 9 mm Luger mají vždy jednu vratnou pružinu, stejně tak jako pistole Combat v rážích 40 S&W a 45 Auto. V případě pistolí Defender r. 40 S&W a 45 Auto jsou použity pružiny dvě, různých průměrů - zasunuté v sobě.

 Spoušťový a bicí mechanizmus je uložen ve dvou ocelových kontejnerech, které mají na své horní ploše vnitřní vodící drážky závěru. Závěr má vytvořené odpovídající vnější vodící drážky až ke svému přednímu konci. Kontejnery jsou zasunuté shora do plastového rámu a zajištěné příčnými pružnými čepy. Přední kontejner nese spoušť a pružinu spouště upevněné svým čepem, záchyt závěru a pružinu záchytu závěru. Uprostřed je kontejner opatřen prořezem, ve kterém je spoušť uložena, a také je v něm stranově vedena hlaveň při svém kyvném pohybu. Horní plocha kontejneru slouží jako dosedací nárazová plocha hlavně po odemčení a přední plocha jako doraz závěru v jeho zadní úvrati. Zadní kontejner nese kohout s napínačem, bicí pružinu, její opěrku a klec s vyhazovačem, ve které je umístěn záchyt kohoutu s pružinou. Klec s vyhazovačem je s kontejnerem spojena hřídelem páčky manuální pojistky, kterou je pistole vybavena. Manuální pojistka při zajištění (pohyb páčky nahoru) přímo podepře záchyt kohoutu a spolehlivě tak znemožní pohyb záchytu. Spoušť je jednoramenná páka a táhlo spouště je zavěšeno pod její osou otáčení. Při výstřelu v DA režimu - tedy se spuštěným kohoutem - se táhlo spouště pohybuje dozadu a působí na napínač kohoutu. V poloze dostatečného napnutí kohoutu narazí táhlo spouště do šikmé plochy na spodu klece s vyhazovačem a vysmekne ze záběru s napínačem. Zároveň táhlo stlačuje záchyt kohoutu (jako při výstřelu v SA režimu) a kohout je po přesmyku urychlen bicí pružinou na hlavu úderníku. Při výstřelu v SA režimu - tedy s napnutým kohoutem - dojde k volnému pohybu táhla spouště (bez kontaktu s napínačem) a táhlo spouště se dostane do záběru pouze se záchytem kohoutu, který zvedne a uvolněný kohout opět udeří na úderník. Ke kontaktu táhla spouště s napínačem nebo záchytem kohoutu může dojít jen v případě, kdy je závěr uzamčený, tzn. ve své přední poloze. Při pohybu závěru vzad je totiž táhlo spouště vždy stlačeno přes své výstupky přerušovače dolů a tím je vyřazeno z funkce. Takto je také vytvořena funkce táhla spouště jako přerušovače. Po odpálení náboje je zákluzem závěru přerušen kontakt táhla spouště se záchytem kohoutu a kohout tak může být záchytem znovu zachycen. Další výstřel je možné uskutečnit pouze po uvolnění spouště, kdy se (při uzamčeném závěru) táhlo vlivem své pružiny zvedne a dostane po opětovném tlaku na spoušť znovu do záběru se záchytem kohoutu. Záchyt kohoutu při svém pohybu zároveň ovládá úderníkovou automatickou pojistku, která je umístěná v závěru. Zkušený čtenář podle popisu jistě poznal, že spoušťový a bicí mechanizmus je úplně převzat z CZ 75. Nyní se ale dostáváme k odlišnostem. Úderníková pojistka se zajišťuje až při doběhu závěru do přední polohy, kdy svým tělem „najede“ na výstupek záchytu kohoutu a tím je zatlačena do zajištěné polohy. Záchyt kohoutu jí tak při svém pohybu pouze uvolní místo a úderníková pojistka je tedy odjištěna směrem dolů, tlakem vlastní pružiny. Protože se tedy pojistka pohybuje v opačném směru oproti CZ  75, nezvyšuje při odjišťování odpor spouště. Navíc mohla být umístěna dále od hlavy úderníku. Tím zůstalo zachováno snadnější vyjímání úderníku jako u původní CZ 75 bez úderníkové pojistky, se zadní příčnou destičkou úderníku. Asi nejpodstatnějším vylepšením mechanizmu CZ 75 od jeho vzniku je však nové odpružení táhla spouště a záchytu zásobníku.Táhlo spouště již není oproti CZ 75 odpruženo jednoduchou pružinou z drátu (vidličkou), která byla spolu s pružinou záchytu zásobníku upevněna šroubem  zajištěným zásekem. Táhlo spouště je u pistolí ALFA odpruženo podstatně trvanlivější vinutou pružinou, která na táhlo působí přes svou opěrku. Opěrka je umístěná za spouští pod táhlem a prochází rámem až do záchytu zásobníku, který zároveň zajišťuje a vede v jeho otvoru v rámu. Záchyt zásobníku je opět odpružen vinutou pružinou, opírající se přes kolík znovu o opěrku pružiny táhla spouště. Konstrukce s opěrkou umožňuje velmi snadné a rychlé vyjímání jak obou pružin, tak i záchytu zásobníku a jeho přestavbu na pravou stranu rámu - pro leváka. Další změnu odpružení a zároveň vymezení poloh najdeme na páčce manuální pojistky. Vymezující jazýček se svou pružinou je uložen stejně jako u původních CZ 75, vyráběných asi do  r. 1993, přímo v páčce pojistky. Na rozdíl od originálního řešení je jazýček ve svém vedení zajištěn opřením o příčný čípek, který braní vylétnutí a ztracení jazýčku. Oproti starší verzi CZ 75 tedy není nutné při vyjímání pojistky jazýček zajišťovat drátkem (proti vylétnutí) a vůči nové verzi CZ 75 (B) odpadá stlačování jazýčku, který byl přesunut do rámu a bez jehož stlačení nelze pojistku vrátit na místo. Zajištění celé hřídele manuální pojistky proti vysunutí z rámu je provedeno zapadnutím delšího konce zkrutné pružiny záchytu kohoutu do příčné drážky v hřídeli.Tedy stejně jako u CZ 75.  

Muška je pevná, frézovaná z materiálu závěru a hledí je zasunuté v rybinové drážce, umožňující stranovou regulaci posuvem. Hledí i muška jsou zvýrazněny bílými tečkami pro rychlejší zrakovou kontrolu a mají mezi sebou vytvořenou podélnou antireflexní lištu. Rozměry mušky a zářezu hledí odpovídají moderním „hrubým“ mířidlům combatového typu pro co nejrychlejší zamíření.Těsně před hledím, na bočních plochách závěru, jsou vyfrézované drážky pro snazší ovládání závěru.

Zásobníky jsou dvouřadé s jednořadým vyústěním, vyrobené z kaleného ocelového plechu a na povrchu leskle černěné. Jsou vybavené kontrolními otvory a uzavřené ocelovou nebo plastovou botkou (dle modelu), která je zajištěna pojistnou destičkou s čípkem. Na pojistnou destičku tlačí shora zásobníková pružina, která má na horním konci upevněný plastový podavač.

Rám je designově proveden velmi líbivě a jeho navazující tvarové linie svědčí o aplikaci italské návrhářské školy. Lučík spouště je kulatý a velmi prostorný. Hranatý „combatový“ lučík se k pistoli ALFA designérům asi moc nehodil, a navíc se od výuky úchopu s prstem na lučíku již upouští. Rukojeť má na své přední i zadní ploše zapuštěné ohraničené plochy, vybavené zdrsněním. Více vystupující obdélníky, umístěné v řadách, jsou doplněny hrubším, pro plast typickým „checkeringem“. Boční plochy rukojeti mají opět kombinovanou strukturu, starající se o jistější úchop v mokré dlani. Samotná rukojeť je velmi příjemná na úchop a měla by vyhovovat i úchopu v malé a střední ruce. Je až netypicky štíhlá, s vybráním pro horní část dlaně a výraznou ochrannou ostruhou - bobřím ocasem. Majitelům malé ruky doporučujeme zajít si pistole ALFA k prodejcům „ohmatat“. Může se pak stát, že konečně objeví pistoli s velkokapacitním zásobníkem, která jim bude vyhovovat i rozměry rukojeti.

 

Výrobní provedení

Dílenské zpracování náhodně vybraných pistolí ALFA působilo dobrým dojmem, čistota povrchu byla jako u zbraní vyskytujících se ve vyšší cenové relaci. Povrch vnitřních součástí vyrobených práškovou metalurgií je hladký a bez jakýchkoliv stop po obrábění. Ústí hlavně bylo čisté a symetrické, vývrty hlavní bez stop po obrábění, v zrcadlovém lesku. Jen popis modelu na závěru lze považovat za nepříliš pečlivě provedený a někdy i špatně čitelný. Překvapily nás nikoliv velké, ale přece jen nezvyklé stranové vůle závěru ve svém vedení v kontejnerech. Výrobce nám však sdělil že se jedná o „řízené“ vůle, které mají zabezpečit volný chod závěru i při silném znečištění nebo v podmínkách silného mrazu. Není prý problém při současných CNC strojích obrobit závěr a k němu kontejnery (spékáním ve formě) s minimální vůlí, ale zbraň by pak neprošla v žádném armádním nebo policejním tendru přes zkoušku při znečištění. Na životnost nemá kontrolovaná vůle vliv a z hlediska přesnosti záleží na stále stejném postavení hlavně vůči závěru, nikoliv na postavení závěru vůči rámu. Vlivem tlaku vratné pružiny přes závěr na zadek hlavně si totiž hlaveň v zadním i předním uložení sedne vždy na stejné místo. Hlaveň se jakoby vzpříčí v závěru - před uzamykacím okénkem do radiusu v závěru nahoru, a v předním otvoru v závěru do jeho spodní části. Tímto je zajištěno automatické vymezení vůle hlavně a přesnost zbraně.Chod spouště při spoušťovém napínání (DA) byl proti ostatním pistolím služebního typu velmi plynulý, s nejvyšším odporem 4,7 kg změřeným na středu spouště. Chod spouště při nataženém kohoutu (SA) se zdá bodový bez drhnutí, ale jen při rychlejším zmáčknutí. Při pomalejším pečlivém tahu za spoušť bylo cítit znatelné drhnutí a nepravidelnosti na ozubech. V případě perfekcionisty nebo citlivého střelce však není pro puškaře problém chod upravit na plynulý. Nejvyšší naměřený odpor byl v tomto případě 2,1 kg.

 

Demontáž

Rozborka pro základní čištění je jednoduchá a všeobecně známá. Po kontrole nábojové komory stáhneme závěr asi o 1 cm vzad a vyjmeme záchyt závěru z rámu. Vysuneme závěr dopředu z rámu.

Nyní vykývnutím vyjmeme vratnou pružinu s vodítkem a následně hlaveň. Pokud je potřeba vyčistit i spoušťový mechanizmus, vykloníme delší konec pružiny záchytu kohoutu z drážky v hřídeli manuální pojistky a pojistku vytáhneme z rámu.Teď stačí vyjmout klec s vyhazovačem, která má v sobě záchyt kohoutu. Složení zbraně probíhá opačným postupem. Jen je potřeba trocha zručnosti při vracení klece s vyhazovačem na místo a při zpětném zasunutí manuální pojistky. Úderník lze vyjmout po zatlačení hlavy úderníku asi 1 cm vpřed a následném vysunutí jeho destičky. Nyní se však musí úderník zachytit, jinak může být svou pružinou vymrštěn ze závěru. Vyjmutím úderníku s jeho pružinou je uvolněna úderníková pojistka, která nyní volně vypadne ze závěru. Při skládání této skupiny je nutné mít na zřeteli správnou orientaci úderníkové pojistky a úderníku. Složení této skupiny se provádí opačným postupem. Rozebírání pistolí ALFA je tedy jednoduché a po zacvičení je možné provádět jejich rozborku i v nouzových podmínkách.

 

Střelecký test

K praktickému otestování jsme, ve spolupráci s výrobcem, podrobili pistole ALFA Combat i Defender ve třech rážích v kterých jsou vyráběny. Test byl proveden na firemní střelnici výrobce. Bylo použito výhradně střelivo Sellier & Bellot, které výrobce používá k nastřelování a ke zkouškám. V ráži 9mm Luger celopláště (FMJ) 7,5 g, v ráži 40 S&W celopláště 11,7g a v ráži 45 Auto opět celoplášť o hmotnosti 14,9 g. Aby měl test lepší vypovídací hodnotu, přizvali jsme si jednoho zkušeného firemního střelce, který uvedené zbraně zná, dva středně zkušené střelce, kteří s pistolí ALFA nikdy nestříleli a jednu střelkyni začátečnici. Zbraně jsme náhodně vybrali přímo ve výrobě ALFA – PROJ. Nejprve nás zajímalo, jak jsou pistole nastřelené a skutečně přesné na 10 a 25 m. Proto nejdříve střílel firemní střelec v sedě s oporou. Stranově byly zbraně nastřelené velmi dobře. Větší stranovou odchylku středního bodu zásahu z pěti výstřelů na 25 m měla pouze pistole Defender r. 9 mm Luger, asi 7 cm napravo od záměrného bodu. Výškově měly testované pistole střední bod zásahu vždy výše. Na 10 m činila výšková odchylka od záměrného bodu asi 3 až 5 cm, a na 25 m to bylo 7 až 15 cm. Největší odchylku vykazovala pistole Combat r. 9 mm Luger, 15 cm nad záměrným bodem. Výrobce takto uživateli nechává v případě použitého pevného hledí určitou rezervu pro výškové nastřelení. Účelově montovaná vyšší hledí lze vždy nechat snížit podle druhu střeliva, zraku střelce, nebo vzdálenosti na kterou bude zbraň nejčastěji používána.

Průměr rozptylového obrazce na vzdálenost 10 m z pěti výstřelů činil u všech pistolí 2 až 3 cm.

Na vzdálenost 25 m byl rozptyl pistolí v ráži 9 mm Luger z pěti výstřelů - 7 cm (Combat) a 9 cm (Defender). Pistole Combat v rážích 40 S&W a 45 Auto střílely pod 5 cm, Defender v ráži 40 S&W

měl rozptyl 7 cm a v ráži 45 Auto 8 cm. Pak se zbraní chopili dva středně zkušení střelci, kteří většinou používají CZ 75. U pistolí ráže 9 mm Luger velmi pozitivně hodnotili minimální zpětný ráz, v případě pistole Combat byl zpětný ráz a zdvih přirovnáván k výstřelu z malorážkové pistole.

S respektem zkoušené pistole v rážích 40 S&W a 45 Auto si také rychle oblíbili, i když zejména zdvih při výstřelu byl pochopitelně vyšší. Střelec s menší rukou a kratšími prsty velmi oceňoval štíhlou rukojeť a díky ní snadnou ovladatelnost a přirozené nacílení zbraně. Při střelbě na přesnost docilovali u všech pistolí nástřelů do 12 cm na 25 m ve stoje bez opory, což je prý stejný i lepší výsledek, jako se zbraněmi na které jsou zvyklí. Při rychlopalbě měli výsledky nejlepší s pistolí Combat r. 9 mm Luger, údajně podstatně lepší než s pistolí vlastní. Při testu se ukázalo, že střelci s mohutnější rukou si musejí dávat větší pozor na nechtěné stisknutí záchytu zásobníku, což se jednomu střelci během testu dvakrát podařilo. Střelkyně začátečnice se střelby zpočátku trochu bála.V případě menší a jemnější ženské ruky je nutné uchopit pistoli tak, aby byla pistole držena co nejvýše k ochranné ostruze, protože štíhlá rukojeť svádí k nízkému úchopu. Zdvih při výstřelu je pak u takového úchopu enormní a střelba není úplně relaxační, zvláště v ráži 45 Auto. Navíc rychlopalba je, kvůli nekontrolovanému zdvihu, velmi pomalá. Po ukázce správného držení se však střelkyně brzy sžila i s pistolí Defender ráže 45 Auto a dokázala by ji určitě brzy použít
i z obranného hlediska. Potvrdila se tedy skutečnost, že zkoušené zbraně jsou uživatelsky velmi přátelské, umožňují střelci si na ně rychle zvyknout a již od počátku dosahovat slušných výsledků. Všechny ovládací prvky pistolí ALFA jsou v dobrém dosahu prstů střílející ruky, mají příjemný tvar a byly střelci pochváleny. Jediným problematickým faktorem bylo plnění zásobníků pistolí Defender r. 40 S&W a Pistolí Combat i Defender ráže 45 Auto. Naplnit zásobníky na plnou kapacitu bez pomoci plničky se namáhavě dařilo pánům, a pro dámu to bylo zhola nemožné. Zásobníkové pružiny jsou silné a je tedy nutné počítat s použitím plničky zásobníku. Funkce všech pistolí byla během testu absolutně bezchybná, podávání nábojů ze zásobníku hladké a vyhazování nábojnic velmi razantní, zejména v ráži 40 S&W. Přesnost lze považovat za nadstandardní a lze uvažovat o vyladění vybraného exempláře i na terčový speciál. Pistole ALFA tedy nabízejí prověřený, dobře vyrobený a navíc modernizovaný mechanizmus v služebním a obranném provedení samonabíjecí pistole. To vše v moderním kabátě – plastovém rámu. Ten je v mnoha ohledech uživatelsky příjemnější a díky jednoduchosti své výroby umožnil nabídnout výborně zpracovanou zbraň v rozumné cenové relaci.

 

                                                     Technické údaje pistolí ALFA

 

Model                      Ráže          Délka hlavně Délka zbraně Výška zbraně  Hmotnost  Kapacita

ALFA Defender  9 mm Luger     93 mm             190 mm          129 mm             750 g               13

ALFA Combat     9 mm Luger   113 mm            210 mm          142 mm              850 g               16

ALFA Defender   40 S&W          93 mm            190 mm           129 mm             750 g               10

ALFA Combat     40 S&W         113 mm            210 mm           142 mm             850 g               12

ALFA Defender   45 Auto          93 mm            190 mm           129 mm             750 g                 8

ALFA Combat     45 Auto         113 mm            210 mm           146 mm             850 g               10

__                                                                                                                                                            

                                                                                 

 

 

 Zpět na seznam všech referencí
Akce
17.05.2023 prodejna uzavřena

Z technických důvodů zavřeno

více 16.-17.03.2023 prodejna uzavřena

Máme volno!

více PF 2023

Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2023!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více