Nákupní košík

Napsali o nás

Střelecká revue 4/2003 - ALFA steel, Combat a Defender

ALFA steel

Především nové celoocelové zbra­ně ráže 357 Magnum z produkce ALFA - PROJ jsou předmětem neustálého zájmu zákazníků. Obsáhle jsme o nich informovali v 1. čísle Střelecké revue z roku 2001, kdy prý už byla na spadnutí sériová výroba, nicméně ocelovou ALFU jste si až doteď běžně koupit nemohli.

 

"Již několikrát jsme informovali o tom, že pracujeme na vývoji celoo­celového revolveru ALFA steel, přede­vším v ráži 357 Magnum," řekl nám k tomu jeden z manažerů ALFA PROJ, Jaroslav Výborný. " V rámci vývojové­ho úkolu jsme již dříve vyrobili něko­lik desítek kusů ještě před ověřovací sérií. Od našich i zahraničních prodej­ců se nám sešlo značné množství při­pomínek, jejichž řešení zapříčinilo ví­ce než roční zdržení vývoje, musela se měnit dokumentace, přípravky, ná­řadí... Nyní tedy končíme výrobu ově­řovací série revolverů, a to v černě­ném a lesklém tvrdochromovém provedení. Regulérní sériová výroba těchto zbraní bude zahájena v dru­hém čtvrtletí tohoto roku a celoocelo­vé revolvery ALFA steel se dostanou i na český trh, a to přednostně. Máme totiž informace, že naši tuzemští zá­kazníci začínají ztrácet trpělivost. Myslím si," pokračuje pan Výborný, "že toto zdržení nebylo na škodu. Re­alizovali jsme několik důležitých kon­strukčních změn a v konečném efek­tu to zákazník pozná na kvalitě. Jsem přesvědčen, že zbraně jsou na takové úrovni jako třeba revolvery Smith & Wesson. Tak jako v našem dosa­vadním programu se revolvery ALFA steel 357 Magnum budou vyrábět s délkami hlavní 2, 3, 4 a 6 palců. Ma­loobchodní ceny by se měly pohybo­vat - podle provedení, povrchové úpravy a vybavení - asi od 10 000 do 20 000 korun. Pro tuzemský trh do budoucna počítáme i s celoocelový­mi zbraněmi v rážích 38 Special, 22 LR a 22 WMR, případně32 S&W long. Záleží na zájmu zákazníků.

Zejména zahraniční zákazníci nás současně tlačí k nerezovému prove­dení celoocelového revolveru, ale pro­tože technologie opracování nerezu je velmi náročná, vyžaduje to větší pří­pravu. Máme nyní několik hotových vzorků, s nimiž jsme ale nebyli úplně spokojeni. Proto zatím nemohu říci konkrétní termín, kdy zahájíme sério­vou produkci nerezových zbraní“.

 

Nové provedení revolveru ALFA steel má jiný design odemykacího tlačítka, ale nejdůležitější změny nejsou takhle patrné. V mechanismu byly především provedeny úpravy k zabezpečení naprosto přesného „časování" ro­tace a následné aretace válce při výstřelu ve vztahu k pohybu kohoutu, tedy k jeho napnutí (ev. zachycení na západce v jednnočinném režimu) a vy­puštění. Jde o přesmyk kohoutu přes odpruženou napínací klapku tzv. "sintr", součást kohoutu, přes kterou je kohout ovládán spouští (název sin­tr je odvozen od výrobní technologie MIM). Klapka navazuje na horní ra­meno spouště, která funguje jako dvojramenná páka.

"Na trhu se setkáváme se standard­ními revolvery brazilské nebo i americ­ké výroby, které nemají zaručenu ab­solutně spolehlivou aretaci válce v extrémních podmínkách," hodnotí výrobky Jaroslav Pekařík, technický analytik ALFA - PROJ a vedoucí obchodní­ho oddělení Šumavská. "Většinou se u nich válec dotáčí do aretované polo­hy setrvačností a aretační páčka ho dotlačí tím, že najede na hranu aretač­ního zářezu. Je-li rotace válce něčím brzděna, například když je znečištěný, nemusí se válec dotočit. To je samo­zřejmě závada, která má vliv na hod­nocení bezpečnosti, spolehlivosti a přesnosti zbraně. My jsme se snažili vyřešit mechanismus tak, aby třeba i po 5000 výstřelů celá rotace válce i v poslední fázi byla nucená a k něče­mu takovému nemohlo dojít. U sériově vyráběných revolverů jsme v tom asi první na světě. Znamená to vyšší podíl ruční práce, což ale ve svých zákaz­nických centrech a na vybraných zbraních dělají všichni světoví výrobci. I kvůli řešení tohoto problému do­š1o k prodlení v zahájení sériové výroby. Všechny ostatní součásti našich revolverů, tedy kromě západky a posouvače, jsou zaměnitelné."


COMBAT A DEFENDER

Na loňské podzimní Výstavě lovec­kých a sportovních zbraní v Praze se mohli návštěvníci seznámit se dvěma novými typy pistolí Combat a Defen­der, které jsou výrobky ALFA - PROJ. Zbraně s plastovým rámem jsou již na trhu, a tak jsme si o nich mohli přečíst obsáhlý článek v únorovém čísle časopisu DWJ. Autoři Wolfgang Krausslich a Hans J.Heigel je hodno­tí celkem příznivě, mimo jiné i vzhle­dem k ceně "pod 500 eur", avšak o jejich původu hovoří velmi neurčitě. Upozorňují pouze na blízkou kon­strukční příbuznost s "legendární CZ 75". Nám se však zdála nápadná je­jich podobnost s produkty firmy Tan­foglio, resp. například s pistolemi ZPT-01 z brněnské Zbrojovky, které jako mnoho dalších mají společný původ v italském Gardone.

 

Pravda, výrobky firmy Tanfoglio jsou koncepcí rovněž klony CZ 75, ale ve skutečnosti mají řadu odliš­ností, v tomto případě zejména právě plastový rám. Zatímco příbuznost pi­stolí Alfa Combat a Alfa Defender s ČZ 75 je poměrně vzdálená, od od­povídajících modelů Tanfoglio -s je­jich typickým italským designem -je odlišují jen popisy.

Koncepčně se jedná o velkorážové pistole služebního nebo obranného ty­pu, které se navzájem liší jenom roz­měry, hmotností a kapacitou dvouřa­dého zásobníku. Závěr, jehož tělo je vyrobeno ze zušlechtěné niklové oce­li, je uzamčený krátkým zákluzem a nuceným výkyvem hlavně; ta má pod komorou uzavřenou kulisu a nad komorou dvě uzamykací žebra. Vratná pružina je vedena po celé délce a ve­dení je tvrdě chromované.

 

"Zbraň v sobě spojuje přednosti osvědčeného mechanismu ČZ 75, jako bezvadné vedení hlavně, dobře řešený závěr, kvalitní a dobře ladi­telný spoušťový a bicí mechanis­mus, s moderním a lehčím polyme­rovým rámem, jehož rukojeť padne do každé ruky,"" říká Jaroslav Pekařík. "Jinak je nejdůležitější odlišnos­tí od ČZ 75 modernější odpružení táhla spouště, které je provedeno vinutou pružinou. Odlišně je řešeno také odpružení záchytu zásobníku. Úderníková pojistka pracuje v opač­ném směru než u ČZ 75, takže při spouštění není zapotřebí překoná­vat odpor její pružiny. Úplné roze­brání zbraně je mnohem snadnější. Základní skupiny bicího a spoušťo­vého mechanismu jsou v polymero­vém rámu uloženy ve dvou ocelo­vých, snadno vyjímatelných segmentech."

Spoušťový a bicí mechanismus s vnějším kohoutem je obvyklé dvoj­činné (SA/DA) koncepce. Záchyt zá­věru a klasická pojistka (bez vypou­štěcí funkce) jsou pouze levostranné, záchyt zásobníku lze namontovat z kterékoliv strany. Odpor spouště je z výroby nastaven na 48 N v jedno­činném režimu a 20 N po předchozím napnutí kohoutu. Mířidla jsou pevná, vyměnitelná, s možností posunu hle­dí v příčné drážce.

 

"V případě pistolí ALFA Combat a ALFA Defender se ve skutečnosti jedná o ověřené a ve světě žádané typy zbraní, vyvinuté a stále vyrábě­né firmou Tanfoglio v Gardone," řekl nám Jaroslav Výborný. ,, Na dílech dodaných firmou Tanfoglio jsme loni provedli některé dokončovací ope­race. Smontovali jsme několik sto­vek pistolí Combat a Defender, které jsme pak prodali pod vlastní znač­kou, dvě třetiny na tu zemském trhu. Perspektiva výroby samonabíjecích pistolí pro nás může být zajímavá, i když možná jenom do data našeho vstupu do Evropské unie. Ale po do­hodě s panem Tanfogliem bychom rozhodně chtěli postupně zvyšovat náš vlastní podíl na výrobě a do bu­doucna bychom mohli zařadit do vý­roby i jiné typy pistolí."

 

Letos by se měly vyrobit pistole ALFA Combat a ALFA Defender v po­čtu několika tisíc kusů. Stojí za při­pomenutí, že to nejsou první samo­nabíjecí pistole z produkce ALFA - PROJ. Už před dvěma roky byla ve spolupráci s brněnskou firmou ATC zahájena výroba známých pi­stolek této značky v ráži 6,35 mm Browning a od té doby jich ALFA - PROJ vyprodukovala už na 20 000. Právě zkušenosti z této výroby vedly firmu k úvahám o vlastní pistoli, „pořádné devítce", o kterou by mohl být zá­jem. Napřed uvažovali o vlastním vývoji, ale potom se přiklonili k ná­zoru, že pro úplný začátek bude lep­ší varianta navázání spolupráce se zahraničním výrobcem, který má v tomto směru dlouholeté zkuše­nosti. Massimo Tanfoglio napřed navštívil brněnskou firmu, přesvěd­čil se o jejích technologických mož­nostech a společně vybrali dva osvědčené typy z jeho produkce. Tak vznikl Combat a Defender.

Obě zbraně se vyrábějí ve třech rá­žích, konkrétně 9 mm Luger, 40 Smith & Wesson a 45 ACP. Všechny mají shodnou maloobchodní doporučenou cenu 14 000 Kč.


PERSPEKTIVY

S ohledem na zájmy různých sku­pin zákazníků ALFA - PROJ začíná nebo připravuje výrobu některých dalších zajímavých zbraní. Patří k nim napří­klad několik typů revolverových ka­rabin v „ostrých" rážích nebo ve flo­bertkovém provedení, dále revolvery na nesmrtící náboje s gumovou stře­lou 380 ALFA, resp. na brokové nábo­je 38 Special vyráběné firmou Libra v Jevišovicích.

 

ALFA - PROJ spol. s r.o. má v současnosti kolem 120 zaměstnanců, roční obrat přibližně 100 milionů korun a za rok vyprodukuje kolem 30 000 zbraní. Pa­letu výrobků už tradičně doplňují pouta a ne v nepodstatné míře i sou­částky šicích strojů pro firmu VSM (dříve Zetina), která sídlí v téže budo­vě. Objem výroby i odbyt dosavad­ních produktů stále - a poměrně str­mě - rostou.

Celkově se tedy firma jeví jako jed­noznačně úspěšná; o to více překva­pí, že intenzivně uvažuje o diverzifikaci produkce, o zavedení dalších výrobků mimo zbrojní obor. Jedná se konkrétně o domácí elektrické mandly Pfaff -Husqvarna, které se dříve vyráběly v Karlsruhe. Sériová výroba už je připravena, ročně by se mělo z Brna expedovat kolem 2000 mandlů.

 

"Předpokládáme, že se vstupem České republiky do Evropské unie dojde k určitému omezení exportu českých zbraní do Unie i mimo Unii. Není vyloučena možnost, že budou stanoveny vývozní kvóty, nebo budou omezována některá vývozní teritoria," řekl nám Ing. Rudolf Vepřek, další z manažerů ALFA - PROJ. ,,Tak je možné, že u českých výrobců zbraní dojde k jistému snížení odbytu, proto potřebujeme doplňkový program."Zpět na seznam všech referencí
Akce
17.05.2023 prodejna uzavřena

Z technických důvodů zavřeno

více 16.-17.03.2023 prodejna uzavřena

Máme volno!

více PF 2023

Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2023!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více