Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 4/2005 - Pistole DEFENDER A COMBAT

DEFENDER A COMBAT – VYLÉČENÁ PĚTASEDMDESÁTKA?


Pistole vyráběné ve spolupráci s italskou firmou Tanfoglio jsou dalším artiklem fir­my ALFA - PROJ spol. s r. o. v Brně. Jde o dva základní modely s polymerovým rá­mem ALFA Combat a ALFA Defender. Na zakázku bylo vyrobeno i několik modelů ALFA Limited -sportovních speciálů - kte­ré, bude-li poptávka, by rovněž měly obo­hatit výrobní sortiment firmy i trh.


TEXT: JIŘÍ KNOTEK FOTO: ILJA ČTVRTEČKA


VYJÍT Z OBLÍBENÉ PĚTASEDMDESÁTKY

Idea, přijít opět na relativně přesycený trh s pistolí, vznikla z odpovědi na otázku proč. Odpověď zněla:

Protože je tady stále mnoho vyznavačů a uživat­elů klasické kon­cepce pistole s vnějším kohoutem a s SA/DA spoušťovým a bicím mechanismem, kterým na trhu doslova chyběla zbraň, která by -na rovinu řečeno -vycházela z pistole CZ 75. Ale už s od­straněnými neduhy a zastaralými záležitostmi, které jí byly vyčítány.

Podle brněnských odborníků nebyla Česká zbrojovka dodnes schopná přijít s modelem pě­tasedmdesátky s plastovým rámem a návrhy, které byly párkrát zveřejněny, se dotýkaly po­hříchu spíš designu než funkční stránky. Vyro­beno ale prý nebylo nic.

Vyznavačů pistole s koncepcí SA/DA, s bicím mechanismem s vnějším kohoutem, jimž se líbí uspořádání pětasedmdesátky pokud jde o roz­měrový návrh pistole, nízko položenou osu hlavně, spoušťový mechanismus s oboustran­ným táhlem, stejně jako o SA bicí mechanis­mus, velice dobře řešený záchyt s inteligentně zakomponovanou pojistkou a jiné, bylo a je stá­le dost.


MODERNIZACE PREDEVŠÍM

"Díky těmto zákazníkům, kteří mají pistoli CZ 75 rádi, ale chtěli by ji vidět v moderní verzi ne­jen pokud jde o snížení hmotnosti a výše uve­deným důvodům, padlo rozhodnutí s něčím no­vým přijít," uvádí věci na pravou míru Jaroslav Pekařík z Alfa -Proj. "Netýká se to jen hmot­nosti, ale především modernizace některých věcí, které na CZ 75 jsou přinejmenším už ana­chronismem. Tak třeba pružinka pro odpružení táhla spouště. J e to vlastně ohnutý drát kruho­vého průřezu se zvednutými rameny přišroubo­vaný zatemovaným šroubkem do rámu. Odpru­žuje táhlo spouště, zvedá ho nahoru. Tahle pru­žinka se velice rychle unavuje, což vede k tomu, že táhlo spouště se pak nezvedá a nedostává se do záběru s další součástkou podle režimu, ve kterém chcete vystřelit -DA nebo SA."


HITEM JE VINUTÁ PRUŽINA

Tuto jednoduchou unavující se pružinku nahra­dili v Tanfoglio (A1fa-Proj) vinutou pružinou s opěrkou působící na táhlo spouště přes tlač­ku. Táhlo spouště v tomto případě tedy zvedá vinutá pružina, která zabezpečuje této části me­chanismu vynikající životnost a vyšší spolehli­vost. Přednosti vinuté pružiny, jak se dovídá­me, se projevily v plné míře už u pistolí Colt 1911, které byly nalezeny u letců amerického letectva sestřelených ve druhé světové válce.

Pružiny pistolí s nataženým kohoutem v leta­dlech zabořených v zemi byly funkční. Neboť, jak dodává Jaroslav Pekařík, správně vyrobená klasická vinutá pružina má skutečně ohromnou životnost.

"Takže jednoduchá drátová pružina byla nahra­zena pružinou vinutou, s tlačkou, která navíc umožňuje velice jednoduchou rozborku zbraně. Stačí jí zmáčknout, pootočit jí, vytáhnout naho­ru a už můžete vyndat záchyt zásobníku, který navíc má rovněž pružinu vinutou. Na rozdíl od čezety, kde je v originálu zase jednoduchá pru­žina z drátu a kde se zase bohužel unavuje. Je tam uchycena stejně jako pružina táhla spouště opět jedním šroubem, který, protože se neu­stále povoloval, je zatemovaný a činí z toho ne­rozebíratelný spoj. To znamená, že pistoli není možné rozebrat bez použití nějakého hrubšího násilí, masivního šroubováku. Potom se to mu­sí zase zpětně zatemovat. Což je v dnešní době u zbraně alespoň střední cenové relace nepřija­telné řešení. Tohle je možné si dovolit u pistolí takzvaně na jedno použití nebo u nejhoršího spotřebního zboží."


NOVÁ UDERNIKOVÁ POJISTKA

Dále u firmy Tanfoglio (Alfa -Proj) překon­struovali u zbraně úderníkovou pojistku. Ta stá­vající u CZ 75 -jak se ozývá z tábora kritiků - ­prý pistoli z hlediska jejího renomé značně po­škodila. Má dozadu výstupek, na který navazu­je její ovládací páka a vytváří jakýsi meziprostor mezi ním a závěrem. Do tohoto meziprostoru se prý soustřeďují veškeré nečistoty a dochází k tomu, že úderníková pojistka se pak nemůže zvednout, nemůže odjistit úderník, čímž dochá­zí k selhačům.

Ú pistolí ALFA Defender a ALFA Combat se tento problém řešil jinak. Úderníková pojistka zde pracuje v opačném smyslu a proto ji bylo možné umístit podstatně dál, aby na ni mohl na­vazovat výstupek, vytvořený přímo na záchytu kohoutu, který se tak nemusí vybavovat ještě nějakým zvláštním ovladačem úderníkové poji­stky. Což zbraň zjednodušuje.


SE ZACHOVANOU KLASICKOU ROZBORKOU

Činnost úderníkové pojistky v opačném smyslu znamená to, že když najede závěr do uzamčené polohy, tělo úderníkové pojistky se dostane na výstupek záchytu kohoutu a úderníková pojist­ka se zajistí.

"A jakmile začnu mačkat spoušť a tím otáčet zá­chytem kohoutu," předvádí Jaroslav Pekařík, "jeho přední výstupek se začne snižovat, úder­níková pojistka jde dolů a úderník se odjistí. To­to velice jednoduché řešení umožnilo zachovat onu klasickou rozborku úderníku původní pěta­sedmdesátky se zadní destičkou. Uživatel zbra­ně zase nemusí vyrážet žádný čep jako u uher­skobrodské pětasedmy."

Výsledkem jsou konstrukční výhody v podobě jednodušší rozborky a větší odolnosti proti vnějším nečistotám.


POLYMEROVÝ RÁM - MALÁ HMOTNOST

Zásadní záležitostí z hlediska prodejnosti je dnes hmotnost zbraně. Proto polymerový rám. Jaroslav Pekařík říká, že pokud někdo prodává pistoli, která prázdná váží přes kilogram, je to špatné z hlediska ovladatelnosti a univerzálnos­ti zbraně. Požadavkem ze strany uživatelů je, aby zbraň byla vhodná i na nošení, a už i při sportovní střelbě není tendencí všech střelců eliminovat střelecké chyby hmotností zbraně. Snaží se spíš naučit střílet s lehkou pistolí. Pi­stole ALFA Defender váží 750 gramů, ALFA Combat 850 gramů a až plně nabité se blíží vá­ze prázdné ocelové CZ 75.


SPOUŠŤOVY A BICÍ MECHANISMUS

Spoušťový a bicí mechanismus pistolí ALFA je uložen v předním a zadním kontejneru: přední kontejner nese spoušť, pružinu spouště, pruži­nu záchytu závěru a prochází jím záchyt závě­ru. Vše je zakolíkováno dvěma čepy - čepem spouště a čepem předního kontejneru. Zadní kontejner nese kohout, bicí pružinu, záchyt ko­houtu, pružinu záchytu kohoutu. Kontejner je uchycen jedním čepem a samotná klec s vyha­zovačem, ve které je umístěn záchyt kohoutu, je v zadním kontejneru uchycena hřídelí ma­nuální pojistky. Ta má odpružení vyřešeno tak, aby oproti CZ 75 nebylo při sborce nutné od­tlačovat jazýček pro odpružení pojistky pomocí nějakého nástroje.

Kontejnery tak jak jsou vsazené v rá­mu zároveň tvoří vedení závěru (přední a zadní). Chodem a zastavo­váním se oceli o ocel, velikostí ploch, na kterých je vše v rámu umístěno, se vytváří vysoká život­nost zbraně a její uživatel nemusí mít strach, že by se mu její mecha­nismus díky tomuto nosnému prvku častým používáním nějak "vychodil" nebo poškodil


AŽ NA DETAILY KONSTRUKČNĚ STEJNÉ

Pistole ALFA Defender i ALFA Combat vynika­jí navíc ještě i velmi dobře promyšlenou ergo­nomií. Přestože mají dvojřadý zásobník, je ru­kojeť použitelná pro jakoukoliv ruku. Ve spoje­ní s italským designem vytvořila dobrá kon­strukční idea z těchto pistolí zajímavou alterna­tivu -i cenovou - na trhu.

Obě zbraně jsou konstrukčně téměř stejné, jen Defender je menší. Má zmenšený rám, zkráce­ný závěr a kratší hlaveň. Konstrukčně se od Combatu výrazně liší jen řešením vratné pruži­ny, která může být u některých ráží zdvojená.

Zbraň je vyráběná v kooperaci s italskou stra­nou, která vyrábí polotovary a v Brně se kom­pletuje.


VÝZVA PRO NÁROČNE STRELCE

Shrnuto a podtrženo jsou zbraně ALFA Combat a ALFA Defender představiteli osvědčené koncepce samonabíjecí služební pistole v moderním provedení s polymerovým rámem. Vynika­jí spolehlivou konstrukcí závěru a bicího me­chanismu, nízkou hmotností, vysokou kapaci­tou zásobníku a jednoduchým ovládáním. J sou, jak praví firemní slogan, výzvou pro náročné střelce.

Konstrukce s úderníkovou pojistkou umožňu­je stálé nošení náboje v nábojové komoře a připravenost zbraně. Vysoká přesnost je rov­něž předpokladem pro využití zbraně k velkorážním sportovním disciplínám. Tři výkonné ráže a dvě velikosti provedení dávají na výběr jak policistům, tak i sportovním střelcům.

Zbraně mají jednoduchou rozborku i údržbu. Spolu s vysokou odolností jsou určeny všem těm uživatelům zbraní, kterým není lhostejná jejich vlastní bezpečnost.


ALFA CO2

Abychom byli v pistolovém výčtu úplní, tak v loňském roce ve společnosti Alfa -Proj rov­něž konstrukčně vyvinuli a vyrobili pistoli (i pušku) na CO2 pro sportovní střelbu diabolkami. CO2 pistole v sobě zahrnuje dvě verze, lépe dva modely -model Sport a model Clas­sic. Model Sport si zachovává design závodní sportovní zbraně s relativně hranatým pláš­těm hlavně, model Classic jak už sám název napovídá má klasickou kulatou hlaveň s ná­stavcem nesoucím mušku. Jde o moderně koncipovanou pistoli CO2, jež je svou cenou určená a dostupná hlavně mladým adeptům střelby. Univerzálně stavitelná spoušť a střen­ka se stavitelnou oporou zajišťují dosažení vy­sokých výkonů při střelbě. Konstrukce míři­del a mušky dovoluje každému střelci optimál­ní konfiguraci pro nejvyšší přesnost střelby.Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více